• próba oldal // Ez egy videó próbaoldal

 • Hírlevél

  Feliratkozás a hírlevélre

 • Regisztráció // Mely videókat kívánja megtekinteni?

 • REJTETT

 • NE BÁNTSD

 • Főoldal

 • Leiratkozás

  You should use the shortcode [newsletter_unsubscribe] only on the newsletter homepage!

 • Adatvédelmi nyilatkozat // Adatvédelmi nyilatkozat

  BEVEZETÉS

  A Comline Budapest Kft. (székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 4/c fsz.1., adószám: 11801496- 2-43., a továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

  A Comline Budapest Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.comline.huwww.nagybela.hu és www.boldogsagindex.com weboldalain.

  A Comline Budapest Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

  Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az marketing@comline.hu e-mail címünkre vagy bármely elérhetőségünk egyikére

  Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  - évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

  - évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);

  - évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

  - évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

  - évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

  - évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

  SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ ADATAI

  A szolgáltató weboldalainak megnevezése: www.comline.huwww.nagybela.huwww.boldogsagindex.com

  A szolgáltató neve: Comline Budapest Kft.

  A szolgáltató székhelye: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 4/c fsz.1.

  Cégjegyzékszáma: 01-09-677441

  Adószáma: 11801496-2-43

  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: comline@comline.hu

  Adatkezelési tájékoztató

  Comline Budapest Kft.

  A szolgáltató levelezési címe: 1117 Budapest, Sopron út 20.

  Telefonszáma: 06 (70) 39 39 39

  Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

  Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-51408/2012

  2. DEFINÍCIÓK

  2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

  2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

  2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes kör vagy egyes m veletekre kiterjedő - kezeléséhez;

  2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

  2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely m velet vagy a m veletek összessége, így különösen gy jtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

  2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  2.8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

  2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

  2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

  2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési m veletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a m veletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

  2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

  2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

  2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

  3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

  A Comline Budapest Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

  A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

  4. KIADVÁNYOK ÉRTÉKESÍTÉSE

  Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

  A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, számla cím, posta cím, a felhasználó számítógépének IP címe, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termékek/szolgáltatások, a vásárlás értéke), a fizetési és szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

  Az adatkezelés időtartama: a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

  Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (5) bekezdésének b) pontja.

  5. HÍRLEVÉL

  Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, rendezvényekről, akciókról és cikkekről.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

  A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, a felhasználó számítógépének IP címe és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

  Az adatkezelés idő tartama: a felhasználó által utoljára megnyitott hírlevél dátumától maximum 2 évig.

  6.RENDEZVÉNYEK

  Az adatkezelés célja: a jelentkezők, résztvevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

  A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, számlázási és postai cím, a választott szolgáltatás, az érintett céljának, egyéb megjegyzésének szabad szavas leírása, a felhasználó számítógépének IP címe, a kiállított számlák adatai (fizetés módja, dátuma, összege, a vásárolt termék vagy igénybevett szolgáltatás megnevezése), a rendezvényeken résztvevőkről készített hang-, kép- és filmfelvételek és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

  Az adatok törlésének határideje:

  • a jelentkező jelentkezésével vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a rendezvény megrendezésének napjától számítva 8 munkanap elteltével, illetve
  • a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó által utoljára megnyitott hírlevél dátumától maximum 2 évig.
  • a befizetésekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

  Nyilvánosságra hozatal:

  A rendezvényeken készített kép, hang és videó felvételek megjelenhetnek a Szolgáltató honlapjain, közösségi oldalain, az általa kiadott könyvekben, CD-ken és DVD-ken.

  A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

  7. AZ ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

  Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

  Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett rlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

  8. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

  A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  9. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

  Név: Kádár Péter

  Székhely: 4171 Sárrétudvari Jószef Attila u. 5.

  A Comline Budapest Kft. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

  10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: 06 1 391 1400 Fax: 06 1 391 1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

  Kelt: 2015.06.05

  Comline Budapest Kft.

 • Feliratkozás Hírlevélre - Popup

  Szeretnéd látni a többi előadást is?

  Iratkozz fel hírlevelünkre és e-mail elküldjük a linket a megtekintéshez.
 • Megerősítés

  Kérjük, erősítse meg feliratkozását  

 • Sikeres Feliratkozás

  Köszönjük, hogy feliratkozott a boldogsagindex.com hírlevélre!

 • Log In

  [theme-my-login]
 • Log Out

  [theme-my-login]
 • Register

  [theme-my-login]
 • Lost Password

  [theme-my-login]
 • Reset Password

  [theme-my-login]
 • Rólunk // társadalmi felelősségvállalás

  content_rolunk

  "A vállalati társadalmi felelősségvállalás olyan törekvés, melynek értelmében a vállalatok önkéntes alapon üzleti tevékenységükbe integrálnak társadalmi és környezetvédelmi célkitűzéseket is, és ezen elvek mentén alakítják kapcsolataikat érintettjeikkel."

  (Európai Bizottság, 2001)

  "A CSR gazdasági viselkedés, mely túlmutat a jogi elvárásokon, és melyeket egy vállalat önkéntesen vállal, mert úgy ítéli, hogy ez a hosszú távú érdeke. Összekapcsolódik a fenntartható fejlődés koncepciójával: a vállalatok integrálják a gazdasági, társadalmi és környezeti hatásukat működésükbe. Nem a gazdasági fő tevékenységek egy választható „kelléke”, hanem a vállalatirányítás egy útja."

  (Communication, 2002)

  Törekvés

  Ez alapján a törekvésem az, hogy önkéntes alapon üzleti tevékenységünkbe integráljuk a következő társadalmi célkitűzéseket: Tudásunkat, tapasztalatunkat széles társadalmi rétegnek átadva fejleszteni akarjuk a boldogság tudatot és módszereket kívánunk adni a boldog élethez. Megfogalmazott célunk: növeljük meg Magyarország Boldogságindexét!

  Felméréseink igazolták, hogy a megkérdezettek több mint 80% törekszik a boldogságra, de a megkérdezettek kevesebb mint harmada tudott arra választ adni, hogy mit is jelent neki a boldogság. Ezért első célként azt tűztem ki, hogy egyszerű, gyakorlatias ismereteket kell adni a boldogságról és annak gyakorlati megvalósíthatóságáról. Népszerű filmek segítségével, kézzelfoghatóan mutatom be az élet titkát. Minden ember, akihez eljut ez a program képes lesz megfogalmazni, hogy neki mi okoz boldogságot és, hogy mit akar érte tenni.

 • Programok

 • A boldogság tanulható

  content_a_boldogsag_tanulhato

  Bemutatjuk, milyen módon lehetsz képes elérni a céljaidat. Ismerd fel, hogy mi az ami igazából boldogít téged!

  Sokszor hangzik el a mondat, hogy „Neked is csak megszületni volt nehéz!”, „Neked könnyű!”, „Persze Te boldog vagy!”, „ Neked mindig minden sikerül!”

  És sokszor tesszük fel a kérdést, hogy hogy érhető el a boldogság, mi kell hozzá, csinálhatom-e jobban, egyáltalán boldog leszek-e valaha?

  A tanulható boldogság című kötetlen, esti előadáson arra igyekszünk megadni a választ, hogy mit jelent a boldogság, és hogyan érhető el az életünk akár több területén.

  Az előadás azoknak szól és nyújt segítséget,

  - akik új kihívások előtt állnak, - akik nehezen, vagy nem érik el a céljaikat, - akik túlterheltek és stresszesen élik meg a hétköznapjaikat, - akik magányosak, vagy az a megfoghatatlan “valami” hiányzik az életükből - akik úgy érzik, hogy több van bennük, - akiket sok kudarc és veszteség ér, - akik tanácstalanok hogyan és merre tovább.

  Jöjjön el, tegye meg az első lépést a boldogság és siker felé!

  „Az igazság az, hogy mindaz a boldogság, amit ön valaha is el fog érni önben rejlik. „

  LRH

  Kattints ide és nézd meg az előadásról készült felvételt

 • Emberi kapcsolatok a hétköznapokban

  content_emberi_kapcsolatok

  Mi a baj az emberekkel?

  Az emberek számára a legtöbb stresszt, fejtörést, kihívást, ugyanakkor a legtöbb örömet, nyugalmat és boldogságot ugyanaz a dolog okozza: a többi ember.

  Ha belegondolunk, a legértékesebb vagyonunk, ami bármikor, bármilyen nehéz helyzetből talpra állít és életben tart bennünket, az nem más, mint az emberi kapcsolataink.

  Ezért feltétlenül foglalkoznunk kell emberi viszonyainkkal.

  Már csak azért is, mert amikor az ember a hírműsorokat és a mindennapi életet nézi, nem biztos, hogy az az érzése támad, hogy biztonságos dolog emberek között élni: brutalitás, gyermekek ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények, fiatalkorú gyilkosok,… és a sort hosszan folytathatnánk.

  De nem kell ilyen messzire mennünk, ha veszedelmes viszonyokat akarunk találni.

  Jusson eszünkbe a bosszantó szomszéd, az igazságtalan kolléga, a kibírhatatlan zöldséges, a szigorú rendőr, a lassú futár, a lusta gyerek, az értetlen férj vagy feleség, vagy akár a kötözködős anyós…

  Mi a baj velük?

  Mi a baj az emberekkel?

  És ha baj van velük, miért olyan fontosak számunkra?

  Jobb inkább egyedül?

  Az Emberi kapcsolatok a hétköznapjainkban című előadásunk erről szól.

   Feltétlenül gyere el, vagy hívd el ismerősöd, ha tudni akarod, hogyan
  • • szerettesd meg magad másokkal?
  • • szerezd meg mások bizalmát?
  • • kapj sokkal több megértést és szeretetet?
  • • tehetnéd olajozottá a másokkal való kommunikációt?

  A levetített filmrészletek és egyszerű példák hatására szórakozva tanulhatod meg, hogyan alakíts ki és tarts fenn jó viszonyt másokkal!

  Szeretnéd megnézni az előadás videóját? Akkor kattints ide, iratkozz fel és mi elküldjük neked e-mailben az előadás videóját.

 • Boldogságod záloga a sikeres párkapcsolat

  content_parkapcsolat

  “Élj vele boldogan…” – a párkapcsolatról másképp

  Miért fejeződnek be a filmek a házasságkötésnél? És mi van azután? Létezik az örökké tartó szerelem? Vagy, ahogy Zorán énekli: a szerelemnek múlnia kell?

  Ez az a téma, ami szinte mindenkit foglalkoztat. Erről énekelnek a zenészek, erről írnak a költők, ezzel vannak tele a bulvárlapok, és ez az, amire folyton folyvást keressük a választ.

  Mert ez a boldogságunk forrása.

  A Te párkapcsolatod mennyire a boldogságod forrása?

  • erőt merítesz belőle minden nap? • kezedben a kulcs, hogy hogyan tartsd fenn még sokáig? • vágysz rá, de annyi csalódás ért már, hogy sokat vagy inkább egyedül? • félsz, hogy elveszíted? • nem tudod, hogyan kezeld a féltékenységet? • ellaposodott és kétségeid vannak, hogyan tovább?

  Mielőtt döntéseket hozol, állj meg egy pillanatra. Talán nincsenek varázsitalok, varázsigék, vagy varázslatok a kezünkben. De időről időre érdemes megállni, és a megszokott rutinok helyett szétszedni az egészet, majd újra összerakni.

  Ha belegondolunk, a párkapcsolatunk sokszor több energiát visz el, mint bármi más a világon. Pedig a legtöbb energiát onnan kellene nyernünk. Hogy hogyan? Ez nagyon nem mindegy.

  Ezekről szól Nagy Béla szórakoztató előadása, ahol olyan gyakorlatias nézőpontokat kapsz, amelyekkel újra tudod rendezni a gondolataidat és újra tudod építeni érzéseidet. A párkapcsolat nem a házasságkötésig tart. Valójában akkor kezdődik… hogy mi van azután?

  Gyere el egyedül vagy pároddal, és tedd meg az első lépést, hogy javíts, vagy fejlessz az életednek ezen a területén.

  Szeretnéd megnézni az előadás videóját? Akkor kattints ide, iratkozz fel és mi elküldjük neked e-mailben az előadás videóját.

 • Boldog gyerek - A sikeres gyereknevelés titkai

  content_a_boldogsag_tanulhato

  “Mikor nősz már fel?” – gyerekekről felnőtteknek

  “Bezzeg a mi időnkben…!”, “Mire tanítottak Téged a szüleid?” halljuk sokszor.

  Vajon tényleg máshogy neveltek minket a szüleink? Mit tehetünk azért, hogy még jobban neveljük gyermekünket? Megadjunk nekik mindent, vagy épp semmit? Mi a helyes?

  Hogyan érhetjük el, hogy tényleg boldogok legyenek?

  “Mikor nősz már fel?”-gyerekekről felnőtteknek című kötetlen, esti előadáson arra igyekszünk megadni a választ, hogy lehet gyermekünket felkészíteni az egészséges felnőtté válásra, a sikeres és boldog életre.

  Az előadás azoknak szól és nyújt segítséget,

  - akik szeretnének mindent megadni gyermeküknek, hogy azokból “normális” felnőttek válhassanak - akik szeretnék, hogy gyermekük élete “ne menjen félre” elhibázott szülői magatartás miatt - akik szeretnék, hogy gyermekük ne élje át ugyanazokat a nehézségeket, amiket esetleg ők maguk - akik úgy adnának meg mindent gyermeküknek, hogy az emellett ne váljon elkényeztetetté - akik, bár anyagiakban nem tudnak versenyezni tehetősebb szülőtársaikkal, szeretnének mindent megadni gyermeküknek - akik szeretnék elkerülni a tipikus nevelési hibákból eredő viselkedési problémákat gyermeküknél - akik az “otthonról” hozott rossz mintákat nem szeretnék átadni saját gyermeküknek - akik néhány év múlva boldog és kiegyensulyozott felnőttként, szülőként szeretnék látni csemetéjüket

  „Bármennyire is szeretjük a gyereket, ne feledjük, hogy hosszú távon nem tud jól túlélni, ha nem indítjuk el a túléléshez vezető úton. Nem a véletlen műve lesz, ha rossz útra téved: a jelenkori társadalmat a gyerek kudarcára szabták.” LRH

  Szeretnéd megnézni az előadás videóját? Akkor kattints ide, iratkozz fel és mi elküldjük neked e-mailben az előadás videóját.

 • Célunk // Boldogság Nagykövet Program

  A Tanulható Boldogság programsorozattal el lehet érni, hogy a programokat látó emberek boldogság szintje nőni fog, mint egyén és párhuzamosan emelkedni fog ezekhez az emberekhez tartozó családok, gyerekek, barátok, kollégák, szomszédok boldogságszintje is!

  Ezért, elindítok egy BOLDOGSÁG NAGYKÖVET PROGRAMOT. Azt kérem cserébe minden olyan embertől, aki látta a programot és gyakorlati válaszokat kapott a kérdéseire, hogy legyen a program BOLDOGSÁG NAGYKÖVETE! Nem kell mást tennie, mint ajánlania környezetének, barátainak, kollégáinak, ismerőseinek! Célom az, hogy rövid idő alatt a BOLDOGSÁG NAGYKÖVETEK segítségével elérjünk 300.000 embert akik kipróbálják amit láttak és boldogabbá válnak. Példájuk pedig terjedni kezd a közvetlen környeztükben. Nem kell sokat számolni hozzá, hogy ezzel egy olyan hullámot lehet generálni, ami akár Magyarország lakosainak a 10%-ra is hat! És ha 10% boldogabb, akkor az mérhetően növeli Magyarország boldogság indexét, aminek a jótékony hatásait most még megjósolni is nehéz!

 • Kapcsolat

  Amennyiben szeretnél velünk kapcsolatba lépni írj egy e-mailt az info@boldogsagindex.com címre!
 • Fashion ← back

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vehicula sem eget elit vulputate at laoreet lectus rhoncus.

  Ut a sollicitudin lectus. Quisque suscipit lorem vitae erat gravida facilisis.

  Sed aliquam, ligula sit amet volutpat interdum, dui nisl semper felis, nec dapibus nulla arcu ac justo. Aliquam id facilisis metus. Sed pulvinar accumsan euismod.

 • Dancing Girl ← back

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vehicula sem eget elit vulputate at laoreet lectus rhoncus.

  Ut a sollicitudin lectus. Quisque suscipit lorem vitae erat gravida facilisis.

  Sed aliquam, ligula sit amet volutpat interdum, dui nisl semper felis, nec dapibus nulla arcu ac justo. Aliquam id facilisis metus. Sed pulvinar accumsan euismod.

 • Chocolate ← back

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vehicula sem eget elit vulputate at laoreet lectus rhoncus.

  Ut a sollicitudin lectus. Quisque suscipit lorem vitae erat gravida facilisis.

  Sed aliquam, ligula sit amet volutpat interdum, dui nisl semper felis, nec dapibus nulla arcu ac justo. Aliquam id facilisis metus. Sed pulvinar accumsan euismod.

 • Responsive theme ← back

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vehicula sem eget elit vulputate at laoreet lectus rhoncus.

  Ut a sollicitudin lectus. Quisque suscipit lorem vitae erat gravida facilisis.

  Sed aliquam, ligula sit amet volutpat interdum, dui nisl semper felis, nec dapibus nulla arcu ac justo. Aliquam id facilisis metus. Sed pulvinar accumsan euismod.

 • Slideshow ← back

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vehicula sem eget elit vulputate at laoreet lectus rhoncus.

  Ut a sollicitudin lectus. Quisque suscipit lorem vitae erat gravida facilisis.

  Sed aliquam, ligula sit amet volutpat interdum, dui nisl semper felis, nec dapibus nulla arcu ac justo. Aliquam id facilisis metus. Sed pulvinar accumsan euismod.

 • Pego Design ← back

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vehicula sem eget elit vulputate at laoreet lectus rhoncus.

  Ut a sollicitudin lectus. Quisque suscipit lorem vitae erat gravida facilisis.

  Sed aliquam, ligula sit amet volutpat interdum, dui nisl semper felis, nec dapibus nulla arcu ac justo. Aliquam id facilisis metus. Sed pulvinar accumsan euismod.

 • Horse ← back

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vehicula sem eget elit vulputate at laoreet lectus rhoncus.

  Ut a sollicitudin lectus. Quisque suscipit lorem vitae erat gravida facilisis.

  Sed aliquam, ligula sit amet volutpat interdum, dui nisl semper felis, nec dapibus nulla arcu ac justo. Aliquam id facilisis metus. Sed pulvinar accumsan euismod.

 • Warrior ← back

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vehicula sem eget elit vulputate at laoreet lectus rhoncus.

  Ut a sollicitudin lectus. Quisque suscipit lorem vitae erat gravida facilisis.

  Sed aliquam, ligula sit amet volutpat interdum, dui nisl semper felis, nec dapibus nulla arcu ac justo. Aliquam id facilisis metus. Sed pulvinar accumsan euismod.

 • Invisible men ← back

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vehicula sem eget elit vulputate at laoreet lectus rhoncus.

  Ut a sollicitudin lectus. Quisque suscipit lorem vitae erat gravida facilisis.

  Sed aliquam, ligula sit amet volutpat interdum, dui nisl semper felis, nec dapibus nulla arcu ac justo. Aliquam id facilisis metus. Sed pulvinar accumsan euismod.

 • 1

  A boldogság tanulható

  Bemutatjuk, milyen módon lehetsz képes elérni a céljaidat. Ismerd fel, hogy mi az ami igazából boldogít téged!

  Bővebben
 • 2

  Emberi kapcsolatok a hétköznapokban

  Legyen olajozott a másokkal való viszonyod. Tanuld meg elfogadtatni magad a környezeteddel!

  Bővebben
 • 3

  Boldogságod záloga a sikeres párkapcsolat

  Megmutatjuk, hogyan kell megtalálni és fenntartani egy boldog párkapcsolatot. Fedezd fel hogy milyen erő rejlik egy ig...

  Bővebben
 • 4

  Boldog gyerek – A sikeres gyereknevelés titkai

  Szülőként a célod felkészíteni gyermekedet az életben való boldogulásra. Tudd meg, milyen hibákat nem szabad elk...

  Bővebben